Статті в вітчизняних журналах

2021 рік

 1. Руденко В., Грек К. "Територія і населеннє України" (1918) як фундаментальна географічна праця доктора Мирона Кордуби. Наукові записки Тернопільського націон. педагог. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія : географія. Тернопіль. 2021. № 1 С.4-14.
 2. Чубрей О.С., Данілова О.М., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій : Видавничий дім «Гельветика». 2021. № 34. Том 2. С. 136–140.
 3. Яворська В.В., Чубрей О.С., Підгірна В.Н., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О. Професійна підготовка майбутніх учителів географії в педагогічній теорії і практиці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2021. Вип. 75.  Т. 3. С. 160-164. https://scholar.google.com.ua/citations?user=3obH9ZUAAAAJ&hl=uk&oi=ao

2020 рік

 1. Kilinska K., Yushchenko Y., Smyk O., Yeremiia H.  HYDRO-GEO-MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANS-BORDER RIVERS IN THE CARPATHIAN REGION  (THE EXAMPLE OF THE TERRITORY OF UKRAINE). Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2020. Вип. 824.  С.4-8. (Фахове видання). http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/75
 2. Підгірна В. Н., Костащук В. Динаміка вікової структури міжнародного туризму в Чернівецькій області протягом 2005-2018 років. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2020. Вип. 824.  С.84-89. URL: http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/86
 3. Підгірна В. Н., Філіпчук Н. В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного ринку України. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Серія: Географія. Чернівці: ЧНУ, 2020. Вип. 824.  С.73-77. URL: http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/84
 4. Підгірна В.Н., Данілова О.М. Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 31(70). 1. 2020. С. 65-71. http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_1/13.pdf
 5. Підгірна В.Н., Данілова О.М., Ємчук Т.В. Використання інструментів соціальних медіа в готельному господарстві (на прикладі готелів міста Чернівці). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). 3. 2020. С. 143-149. (Категорія Б). http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_1/25.pdf
 6. Підгірна В.Н., Ємчук Т.В. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України в умовах трансформаційних змін. Інфраструктура ринку.  Одеса, 2020. 49. (Категорія Б). http://www.market-infr.od.ua/uk/2020
 7. Підгірна В.Н., Костащук В.І. Характеристика географічних особливостей розвитку ринку туристичних послуг України. Інфраструктура ринку. Одеса, 2020. 42. С.108-113. (Категорія Б). http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/20.pdf
 8. Руденко В. , Грек К. Дослідження доктором Мироном Кордубою проблем географії населення Буковини. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ,  2020. Вип. 824. Географія. С. 78-83. (Фахове видання). http://geochnu.top/index.php/climat_geology/issue/view/5
 9. Руденко В. Грек К. "Географічний Атляс" професора Мирона Кордуби . Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ,  2019. Вип. 814. Географія. С. 64-69. http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/36
 10. Руденко В. Нова книга із серії "Вибраних праць" Олега Шаблія. Український географічний журнал.2020. № 3(111). – С. 64-69. https://igu.org.ua/uk/node/22351
 11. Руденко В., Грек К. Перші вчителі у становленні Мирона Кордуби як географа. Часопис соціально-економічної географії. – 2020.Випуск 28 С.89-95. (Категорія Б). https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/16001
 12. Чубрей О.С. Апробація структурно-функціональної моделі підготовки майбутнього вчителя географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Інноваційна педагогіка. 2019. № 19, т. 3. С. 147–150. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/19/part_2/19-2_2019.pdf
 13. Чубрей О.С. Генезис професійної підготовки майбутніх вчителів географії. Інноваційна педагогіка. 2019. № 17, т. 1. С. 176–180. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/17/part_1/17-1_2019.pdf
 14. Чубрей О.С. Методологічні засади дослідження проблеми підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності в умовах трансформації освіти. Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 180. С. 139–144. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_180_29
 15. Чубрей О.С. Особистісно-розвивальні структурні складові підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності в умовах трансформації освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2019. № 65, т. 2. С. 155–159. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/65/part_2/29.pdf
 16. Чубрей О.С. Принципи ефективної підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності. Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. Кропивницький, 2020. Вип. 186. С. 190–194. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_186_40
 17. Чубрей О.С. Проблема підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності в умовах трансформації освіти: методи та понятійно-термінологічний апарат дослідження. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2019. № 63, т. 2. С. 202–205. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/63/part_2/41.pdf
 18. Чубрей О.С. Професійна підготовка майбутніх вчителів географії в історичній ретроспективі. Педагогічний дискурс. 2019. № 27. С. 72–76.  http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/1023
 19. Чубрей О.С. Рівні підготовленості майбутніх вчителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Молодь і ринок. 2019. № 11 (178). С. 120–124. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/191712
 20. Шоробура І.М., Чубрей О.С. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2019. № 2. С. 88–94. http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/198323
 21. Шоробура І.М., Чубрей О.С. Соціально-педагогічні структурні складові підготовки майбутніх учителів географії. Імідж сучасного педагога. Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність. Полтава, 2019. № 5 (188). С. 75–78. http://isp.poippo.pl.ua/article/view/181129
 22. Яворська В.В., Адобовська М.В., Чубрей О.С. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх вчителів географії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгманова, 2019. Вип. 31. С. 184–191. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30796?mode=full

2019 рік

 1. Чубрей О.С.  Особливості професійної підготовки майбутніх учителів географії у країнах дальнього зарубіжжя. Молодий вчений.  Київ, 2019. № 4 (68) квітень 2019.  С. 82–85. ( Index Copernicus)
 2. Чубрей О.С.Перспективні концепти підготовки майбутніх вчителів географії в європейських країнах. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2019. Вип. 178. С. 197–201( Index Copernicus)
 3. Чубрей О.С. Авторська структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. №16, Т.1. С. 161-165( Index Copernicus)
 4. Бурка В.Й. Територіальні форми зосередження будівельних корисних копалин – важливий чинник формування будівельно-індустріальних комплексів / В. Бурка // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 808), 2019. – С. 87-92
 5. Ємчук Т.В. Конкурентоспроможність закладів ресторанного типу м. Чернівці / Т. Ємчук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 808), 2019. – С. 134-143
 6. Руденко В., Вінтоняк А. Аркадій Жуковський в дослідженнях проблем географії населення України / В.Руденко, A. Вінтоняк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.20-25.
 7. Руденко В., Лєбєдєва А. Аналіз природної та культурної спадщини Чернівецької області  для розвитку культурно-пізнавального туризму / В.Руденко, A. Лєбєдева // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.14-19.
 8. Руденко В., Грек К. Етнографічні напрацювання професора Мирона Кордуби / В.Руденко, К.Грек // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.10-13.
 9. Василь Гуцуляк, Вероніка Грицку, Йосип Гілецький. Транскордонна туристична діяльність та розвиток науково-освітніх відносин (на прикладі України та Румунії) / Гуцуляк В., Грицку В., Гілецький Й. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 803), 2018. – С.20-25.
 10. Вінтоняк А. М. Аналіз політико-географічних напрямів досліджень академіка Аркадія Жуковського / Алла Михайлівна Вінтоняк // Економічна і соціальна географія. – Київ: Київський нац. ун-т, 2019, С. 29 – 33.
 11. Hrytsku V. Conditions and resources of formation and development of tourism activity in  Chernivtsi region as a cross-border region: social-geographical assessment and diagnostics / В.Грицку // Вісник Львівського університету. – ЛНУ ім. І.Франка  Випуск 52, 2019. -   S.61-71.

2018 рік

 1. Danilova O. Prerequisites for the bilateral reserves creation on cross-border territories (on the example of  Ukraine and Romania) / K. Kilinskaya, V. Sivak, O. Danilova  // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 5-15.
 2. Руденко В., Грек К. Професор Мирон Кордуба: географічна спадщина/ В. Руденко, К. Грек // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 20-23.
 3. Грицку В.С. Перспективи підвищення ефективності туристичної діяльності у транскордонних регіонах на основні інформаційно-рекламного забезпечення / В.Грицку // Науковий вісник Херсонського університету: збірник наукових праць. Херсон: Херсонський.нац.ун-т, Серія: Географічні науки (випуск 8), 2018. – С.46-50.http://gj.kherson.ua/archive/8/8.pdf.
 4. Грицку В., Ковалюк С. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку виробничої галузі народногосподарського комплексу Чернівецької обл./ В. Грицку, С. Ковалюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 24-30.
 5. Данілова О. Геопросторові аспекти збалансованого лісо господарювання у Чернівецькій області / О. Данілова // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 75-81.
 6. Ємчук Т., Лісовенко А. Характеристика конкурентних переваг Ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання на прикладі ресторанів «Габсбург»  та «Карпати «Мигово» / Ємчук Т., Лісовенко А.// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 86-92.
 7. Грицку В. Стратегії суспільно-географічного розвитку туристичної діяльності в транскордонному регіоні / В. Грицку// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки – Випуск 3 (373). – 2018. – С 88-93.
 8. Грицку В. Суспільно-географічні засади формування кластерів сільського зеленого туризму з метою удосконалення туристичної діяльності у транскордонних регіонах / В. Грицку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - № 1 (випуск 44). – 2018. – С 123-132.
 9. Вацеба В. Суспільно-географічне дослідження конфесійного простору Хмельницької області /І. Костащук, В. Вацеба, В. Білоус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - № 1 (випуск 44). – 2018. – С 88-96.

2017 рік

 1. Mykola Tsependa, Valerii Rudenko, Olena Maniutina. Evaluation Methods of integral water resources / Tsependa M., Rudenko V., Maniutina O. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.78-84.
 2. Руденко В., Заячук М., Руденко С.  Оцінка сукупного ресурсного потенціалу фермерських господарств України / В.Руденко, М.Заячук, С Руденко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.5-10.
 3. Підгірна В., Анкуца П. Еволюція теоретичних концепцій економічної регіоналістики / В. Підгірна, П. Анкуца // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.26-32.
 4. Чубрей О., Шелепюк Н. Аналіз територіальної системи туристсько-спортивної діяльності як важливої складової спортивного туризму / О. Чубрей, Н. Шелепюк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.64-70.
 5. Чубрей О., Дусяк А. Аналіз результатів роботи наукових експедицій Чернівецького університету в повоєнний період / О. Чубрей, А. Дусяк // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.71-77.
 6. Грицку В. Географічна сутність туристичної діяльності та особливості її територіальної організації на регіональному транскордонному рівні /В. Грицку// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». - № 21 (випуск 43). – 2017. – С. 76-81.
 7. Грицку В., Грек К. Вплив туристичної та антропогенної діяльності на розвиток Хотинського національного прикордонного парку /В. Грицку, К. Грек // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.85-90.
 8. Чубрей О., Марчук Т., Мальцева Д. Географічні дослідження топонімів Глибоцького району Чернівецької обл. / О. Чубрей, Т. Марчук, Д. Мальцева // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.135-139.

2016 рік

 1. Dzhaman Yaroslav. Ethnic Tourizm: the Problen of Conceptual Terminology and Methodical Approaches to Social-Geographic Studies / Y.  Dzhaman // Часопис соціально-економічної географії. Харків. - 2016.  – Вип. 20(1). – С. 143-148. (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Eurasian Scienti  journal Index, Scientific Indexing Services, Reseachbib).
 2. Сухий П.О. Продовольча незалежність як індикатор оцінки стану продовольчої безпеки України / П.О. Сухий, А Тюфтій, М. Ячнюк // Часопис соціально-економічної географії  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Випуск 21 (2), 2016 р.) С.53-60.
 3. Вацеба В.Я. ТИПОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРП ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У РОЗРІЗІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ РАЙОНІВ // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776 : Географія. - С. 31–33.
 4. Джаман В., Джаман Я., Навроцька Г.  Чернівецький національний університет – центр міжнародного ділового туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП  «Тайп». – 2015. –№2 (вип.39). – С.101-105.
 5. Джаман Я.В. ФОРМУВАННЯ ПОЛІЕТНІЧНОГО ПРОСТОРУ ВЕЛИКОГО МІСТА ЯК ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕТНОТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЦІВ)// Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776 : Географія. - С. 168-177.
 6. Єремія Г. СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ СТУДІЇ РУМУНОМОВНИМИ ВЧЕНИМИ НА БУКОВИНІ (ПОЧАТОК XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія. - С. 256-262.
 7. Круль Г.Я., Паламарюк М.Ю. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у буковинських Карпатах / Г.Круль, М.Паламарюк // Географія та туризм. Київ. – 2016. – Вип.16. – С.80-90.
 8. Руденко В., Пирогівська А. Суспільно-географічні праці академіка Аркадія Жуковського в англомовній “Encyclopedia of Ukraine” (vol. I-V, 1984-1993) / В. Руденко, А. Пирогівська // Часопис соціально-економічної географії. Харків. - 2015.  – Вип. 19(2). – С. 140-143. (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Infobase Index, Eurasian Scienti  journal Index, Scientific Indexing Services, Reseachbib).
 9. Руденко В., Пирогівська А., Сандуляк І. 140 РОКІВ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ПЕРШІ КРОКИ // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія. - С.7-10.
 10. Ячнюк М. О., Вацеба В.Я., Франків О. Б. ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія.  - С. 263-268.

2015 рік

 1. Руденко В.П. Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України / В. Руденко, С. Руденко // Український географічний журнал. – 2015. № 1. – С. 27-32.
 2. Руденко В.П. Своєрідність компонентних структур природно-ресурсного потенціалу/ В. Руденко, С. Руденко, В. Худіковська-Флікс// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 184-193.
 3. Грицку В.С. Зміни природних умов і ресурсів та їх вплив на розвиток сільськогосподарського виробництва Чернівецької області/ В. Грицку// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 60-62.
 4. Єремія Г.І., Руденко В.П. Оцінка внеску румуномовних вчених у розвиток української географічної науки/ Г. Єремія, В. Руденко// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 142-145.
 5. Підгірна В.Н. Конвергенція зовнішньої торгівлі в умовах глобальних викликів/ В. Підгірна,Філіпчук Н.// Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць; у 2-х част. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – Вип. 28. Частина І. 448 с. – С.401-408.
 6. Чубрей О.С. Особливості становлення і розвитку географічної науки в Чернівецькому університеті в 50-их роках ХХ століття/ О. Чубрей// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 724-725. Географія. – 212 с. – С. 200-203.
 7. Бурка В.Й. Природні ресурси розвитку будівельно-індустріального комплексу Карпатського економічного району/ В. Бурка// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 744-745. Географія. – 184 с. – С. 102-108.
 8. Джаман Я. Етнічна структура населення центрального регіону України (територіальні особливості на прикладі Черкаської області)/ В. Джаман, Я. Джаман// Часопис соціально-економічномічної географії. Харків: ХНУ м.. В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 16 (1) –С. 71-82.
 9. Цепенда М.В., Цепенда М.М. Гідроенергетичний потенціал річок басейну середнього Дністра / М.В. Цепенда, М.М. Цепенда // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 72-78.
 10. Бурка В.Й. Географічні особливості мінерально-ресурсної бази будівельно-індустріального комплексу північно-західного економічного району / В.Й. Бурка // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 117-126.
 11. Грицку В.С., Іримеску В.К. Втілення краєзнавчого принципу навчання на уроках географії (на прикладі Корчівецької середньої школи Глибоцького району) / В.С. Грицку, В.К. Іримеску // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 141-144.
 12. Dzhaman Ya.V. Chernivtsi as a tourism development center / Ya.V. Dzhaman // Scientific Herald of Chernivtsy University: collection of scientific papers. Chernivtsy: Chernivtsy National University, 2015. – Is. 762 – 763: Geography. – 208 p. – P. 145 – 148.
 13. Підгірна В.Н. Менеджмент торговельної діяльності в умовах глобальних змін / В.Н. Підгірна // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 181-186.
 14. Руденко В.П., Пирогівська А.М. «Етнографічна карта (мапа) Буковини» як історико-географічний твір / В.П. Руденко, А.М. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2015. – Вип. 762-763. Географія. – 208 с. – С. 198 - 201.
 15. Підгірна В.Н. Диспозиція України в системі міжнародної економіки // В.Н.Підгірна / Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування.  – Чернівці, 2014. – Вип. 10. С.16-21.

2005-2014 рік

 1. Rudenko V. CARTOGRAFIK MODELS OF UKRAINIAN NATURAL REGIONS NATURE RESOURCES POTENTIAL PRODUCTIVITY EVALUATION // Regional transborder co-operation in countries of central and eastern Evrope – a balance of achievements: Geopolitical Studies. – Vol.14. – Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization, 2006. - P.195-201.
 2. Коніщук В.В. Поліська екологічна конвенція – гносеологічна парадигма становлення / В.В. Коніщук, Т.В. Соловей, Т.Л. Андрієнко, О.І. Боднар та ін. // Природа західного Полісся та прилеглих територій. Зб. наук. праць. – 2012. -  №9. – с. 289-293.
 3. Руденко В.П. Основні напрями, рівні, види та завдання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів / В.П. Руденко, С.В. Руденко // Геоінформатика. – 2012. - №4 (44). – С. 61-65.
 4. Руденко В.П. Оцінка впорядкованості природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України методами теорії інформації // Геоінформатика. – 2007. - № 4.
 5. Руденко В.П. Потенціал природний / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія і А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації», 2008. – Т.3. О-Я. – С.129.
 6. Руденко В.П. Потенціал природно-ресурсний / Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія і А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр еколог. освіти та інформації», 2008. – Т.3. О-Я. – С.129.
 7. Руденко В.П., Жупанський Я.І. Методи теорії інформації в оцінці впорядкованості природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України // Новые географические знания и направления исследований: Сб. науч. трудов. – К., 2006. – С.71-76.
 8. Руденко В.П., Куліш В.І., Хохмутх З., Руденко С.В. Оцінювання та картографічне моделювання природно-рекреаційного потенціалу регіонів України та Словаччини / Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник наук. праць. – вип. 3. – К.: ДНВП “Картографія”, 2008. С. 185-189.
 9. Руденко В.П.Річкові долини як межі рівнів різноманітності та продуктивності природно-ресурсного потенціалу України. –  Річкові долини: природа – ландшафти – людина: Збірник наукових праць. – Чернівці-Сосновець: Рута, 2007. – С.194-198.
 10. Руденко Валерій Дослідження академіком В.І.Вернадським проблем географії природних продуктивних сил / Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: Збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львів. нац. ун-ту ім.І.Франка Олега Шаблія. – Львів: Видавн. центр. ЛНУ ім.І.Франка, 2006 – С.161-167.
 11. Руденко С. Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу за вдосконаленою схемою фізико-географічного районування України / С. Руденко // Наук. вісник Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 553-554: Георафія. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. – С.143-147.
 12. Руденко С.В. Основні напрями вдосконалення та використання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України / С.В. Руденко // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2011. – Вип. 2 (63). – С. 167-173.
 13. Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал областей за новою (2003 р.) схемою фізико-географічного районування України /С.В. Руденко, В.П. Руденко // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. [Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2010. – Вип . 61. С. 143-148.
 14. Руденко С.В. Становлення та розвиток оцінного картографування природних ресурсів в Україні / С.В. Руденко, В.П. Руденко // Геоінформатика. – 2011. - №1. – С. 62-65
 15. Руденко С.В. Сучасна місія географії в розвитку суспільства. Методології, трансформації й парадигми / С.В. Руденко, В.П. Руденко // Укр. геогр. журнал. – 2011. - № 1. – С. 14.
 16. Руденко С.В. Сучасний вимір природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України / Степан Руденко // Наук. вісник Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. – Вип. 527: Географія. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т. 2010. – С. 87-94.
 17. Руденко С.В., Руденко В.П. Становлення та розвиток оцінного картографування природних ресурсів України / Геоінформатика. – 2011. - № 1. – С. 62-65.
 18. Чубрей О.С. Результати роботи першої комплексної експедиції науковців Чернівецького університету на Прикарпатті /Питання історії науки і техніки: Зб. наук. праць – К., 2008 – Вип. 4(8). – С. 34-37.