ПЕРЕЛІК СИЛАБУСІВ
ОП “Географія”
спеціальності 014.07 “Середня освіта (Географія)”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2023-2024 н.р.

Вступ до спеціальності (Чубрей О.С.)
Інклюзивна педагогіка (Чубрей О.С.)
Методика викладання географії (Чубрей О.С.)
Методика викладання фахових дисциплін (Чубрей О.С.)
Методика соціально-виховної роботи в сучасній школі (Чубрей О.С.)
Основи суспільної географії (Чубрей О.С.)
Географія світового господарства (Бурка В.Й.)
Сучасні інформаційні технології в географії (Бурка В.Й.)
Підприємництво і фінансова грамотність (Підгірна В.Н.)
Навчальні екскурсії з географії (Паламарюк М.Ю.)
Позакласна і позашкільна робота з географії (Паламарюк М.Ю.)

 

Обов’язкові компоненти ОП

Актуальні питання історії та культури України (ОП 2021), (ОП 2018)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням (ОП 2021), (ОП 2018)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (ОП 2021), (ОП 2018)
Філософія (ОП 2021), (ОП 2018)
Геологія загальна та історична (ОП 2021), (ОП 2018)
Загальне землезнавство (ОП 2021), (ОП 2018)
Топографія з основами геодезії (ОП 2021), (ОП 2018)
Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства (ОП 2021), (ОП 2018)
Основи раціонального природокористування і охорона природи (ОП 2021), (ОП 2018)
Картографія (ОП 2021), (ОП 2018)
Загальна гідрологія з основами океанології (ОП 2021), (ОП 2018)
Метеорологія і кліматологія (ОП 2021), (ОП 2018)
Геоморфологія (ОП 2021), (ОП 2018)
Фізична географія материків та океанів (ОП 2021), (ОП 2018)
Ландшафтознавство (ОП 2021), (ОП 2018)
Регіональна економічна і соціальна географія (ОП 2021), (ОП 2018)
Методика викладання географії (ОП 2021), (ОП 2018)
Методика викладання географії (ОП 2021), (ОП 2018) (4 курс)
Фізична географія України (ОП 2021), (ОП 2018)
Економічна і соціальна географія України (ОП 2021), (ОП 2018)
Географія світового господарства (ОП 2021), (ОП 2018)
Методика соціально-виховної роботи в сучасній школі (ОП 2021), (ОП 2018)
Підприємництво і фінансова грамотність (ОП 2021)
Спецкурс з проблем викладання географії в ЗЗСО (новітні технології викладання) (ОП 2021), (ОП 2018)
Вступ до спеціальності (ОП 2021), (ОП 2018)
Психологія: загальна, вікова, педагогічна (ОП 2021)
Педагогіка та майстерність управління освітнім процесом (ОП 2021)
Основи медичних знань (ОП 2018)
Здоров’язбережувальні технології та домедична допомога (ОП 2021)
Географічні інформаційні системи та математичні методи обробки даних (ОП 2021)
Біогеографія з основами екології (ОП 2021)
Дидактика викладання фізичної географії (ОП 2021)
Дидактика викладання соціально-економічної географії (ОП 2021)
Основи реабілітаційної географії (ОП 2021)
Технології дистанційного навчання та он-лайн сервіси в професійній діяльності вчителя ЗЗСО (ОП 2021)
Психологія: загальна, педагогічна та вікова (ОП 2018)
Педагогіка з основами педмайстерності (ОП 2018)
Географічні інформаційні системи (ОП 2018)
Біогеографія (ОП 2018)
Теорія і методологія географічної науки (ОП 2018)
Географія ПРП України (ОП 2018)
Тематична картографія (ОП 2018)
Методичні рекомендації до написання курсових робіт (ОП 2021), (ОП 2018)
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних бакалаврських  робіт (ОП 2021)

 
Вибіркові компонент освітньої програми

Вибірковий блок загального спрямування № 1
Фізичне виховання (за видами спорту) (ОП 2021), (ОП 2018)
 
Вибірковий блок загального спрямування № 2
Громадське здоров’я та медицина порятунку (ОП 2021)
Релігієзнавство (ОП 2021)
Демократія: від теорії до практики (ОП 2021)
Вибіркова дисципліна із загально-університетського списку (ОП 2021).
 
Вибірковий блок професійно-педагогічного спрямування № 3
Методика і проблеми викладання географічного українознавства в школі (ОП 2021), (ОП 2018)
Позакласна і позашкільна робота з географії (ОП 2021)
Основи організації науково-дослідної  роботи з географії (ОП 2021)
Методика туристично-краєзнавчої роботи в школі (ОП 2021)
Навчальні екскурсії з географії (ОП 2021)
Країнознавство в шкільному курсі географії (ОП 2021)
Особливості проведення практичних робіт на уроках географії (ОП 2021)
Риторична культура вчителя ЗЗСО (ОП 2021)
Система підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності  на засадах компетентнісного підходу (ОП 2021)
Професійний розвиток вчителя: сучасні аспекти (ОП 2021)
Методика навчання природознавства (ОП 2021)
Шкільне географічне краєзнавство (ОП 2021)
Методика навчання фінансової грамотності в ЗЗСО (ОП 2021)
Національна економіка та світове господарство в шкільному курсі географії (ОП 2021)
Основи підприємництва (ОП 2021)
Організація дистанційного навчання в ЗЗСО (ОП 2021)
Технології підготовки до ЗНО з географії  (ОП 2021)
Сучасні інформаційні технології у викладанні географії у  ЗЗСО (ОП 2021)
Географічні задачі та методика їх розв’язання (ОП 2021)
Інновації у шкільній географічній освіті (ОП 2021)
Основи проектного навчання географії в сучасній школі (ОП 2021)

Вибірковий блок професійно-природничого спрямування № 4
Основи геохімії (ОП 2021), (2018)
Основи ландшафтної екології (ОП 2021), (2018)
Геоекологія (ОП 2021), (2018)
Глобальні кліматичні зміни (ОП 2021), (2018)
Методи та методика фізико-географічних спостережень (ОП 2021), (2018)
Краєзнавство (ОП 2021), (2018)
Суспільна географія (ОП 2021), (2018)
Основи фізики Землі (ОП 2021), (2018)
Прикладна фізична географія (ОП 2021), (2018)
Ретроспективна географія з основами етнографії (ОП 2021), (2018)
Культурні ландшафти (ОП 2021)
Основи природокористування (ОП 2021)
Геологічне середовище людства (ОП 2021)
Практичний курс: “Фізична географія материків та океанів” (ОП 2021)
Природно-заповідний фонд (ОП 2021)
Природоохоронна діяльність в Україні та світі  (ОП 2021)
Небезпечні природні процеси і явища (ОП 2021)
Тематична картографія (ОП 2021)
Теорія і методологія географічної науки (ОП 2021)

Вибірковий блок професійно-суспільно-географічного спрямування №5
Методи та методика економіко-географічних досліджень (ОП 2021), (2018)
Історія географії в України (ОП 2021), (2018)
Основи соціальної географії (ОП 2021), (2018)
Географія туристичних ресурсів (ОП 2021), (2018)
Рекреаційна географія (ОП 2021), (2018)
Географія населення і розселення (ОП 2021), (2018)
Основи географічного менеджменту і маркетингу (ОП 2021), (2018)
Розвиток географічної освіти в Україні (ОП 2021)
Бізнес-планування (ОП 2021)
Населення України та світу (ОП 2021)
Гендерна географія  (ОП 2021)
Актуальні питання сучасної економічної географії (ОП 2021)
Географічні засади раціонального природокористування та принципи сталого розвитку (ОП 2021)
Первинний сектор економіки та його місце в шкільному курсі географії (ОП 2021)
Вторинний сектор економіки та його місце в шкільному курсі географії (ОП 2021)
Третинний сектор економіки та його місце в шкільному курсі географії (ОП 2021)
Професійна іноземна мова (ОП 2021)
Географія ПРП України (2018)
Основи економічної географії (2018)

 

Вибіркові компоненти освітньої програми (2018 р)

Геологія та тектоніка України (ОП 2018)
Менеджмент природоохоронної діяльності (ОП 2018)
Оцінка ПРП (ОП 2018)
Основи фізики Землі (ОП 2018)
Територіальні системи розселення (ОП 2018)
Прикладне ландшафтознавство (ОП 2018)
Розміщення продуктивних сил України (ОП 2018)
Економіка і географія природокористування (ОП 2018)
Географія будівельної індустрії (ОП 2018)
Географія сільського господарства (ОП 2018)
Прикладна економічна і соціальна географія (ОП 2018)
Ретроспективна географія з основами етнографії (ОП 2018)
Географія туризму (ОП 2018)
Палеогеографія (ОП 2018)
Регіональна геоморфологія (ОП 2018)
Політична географія і геополітика України (ОП 2018)
Етногеополітика України (ОП 2018)
 
  
Спеціалізовані практики:
Професійно зорієнтована та загальногеографічна практика 2 семестр (ОП 2021)
Професійно зорієнтована та загальногеографічна практика 4 семестр (ОП 2021)
Загальногеографічна комплексна практика 4 семестр (ОП 2018)
Економіко-географічна практика 4 семестр (ОП 2018)
Метеорологічна практика 4 семестр (ОП 2018)
Біогеографічна практика 4 семестр (ОП 2018)
Геоморфологічна практика 4 семестр (ОП 2018)
Ландшафтознавча практика 4 семестр (ОП 2018)
 
Педагогічні практики:
Пасивна педагогічна практика (ОП 2021)
Активна педагогічна практика (ОП 2021)
Ознайомлювальна педагогічна практика (ОП 2018)
Педагогічна практика (ОП 2018)