ПЕРЕЛІК РОБОЧИХ ПРОГРАМ
ОП “Географія”
спеціальності 014.07 “Середня освіта (Географія)”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Обов’язкові компоненти ОП

Актуальні питання історії та культури України (ОП 2021), (ОП 2018)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) французька (ОП 2021), (ОП 2018)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) німецька (ОП 2021), (ОП 2018)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (ОП 2021), (ОП 2018)
Філософія (ОП 2021), (ОП 2018)
Геологія загальна та історична (ОП 2021), (ОП 2018)
Загальне землезнавство (ОП 2021), (ОП 2018)
Топографія з основами геодезії (ОП 2021), (ОП 2018)
Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства (ОП 2021), (ОП 2018)
Основи раціонального природокористування і охорона природи (ОП 2021), (ОП 2018)
Картографія (ОП 2021), (ОП 2018)
Загальна гідрологія з основами океанології (ОП 2021), (ОП 2018)
Метеорологія і кліматологія (ОП 2021), (ОП 2018)
Геоморфологія (ОП 2021), (ОП 2018)
Фізична географія материків та океанів (ОП 2021), (ОП 2018)
Ландшафтознавство (ОП 2021), (ОП 2018)
Регіональна економічна і соціальна географія (ОП 2021), (ОП 2018)
Методика викладання географії (ОП 2021), (ОП 2018)
Методика викладання географії (ОП 2021), (ОП 2018) (4 курс)
Фізична географія України (ОП 2021), (ОП 2018)
Економічна і соціальна географія України (ОП 2021), (ОП 2018)
Географія світового господарства (ОП 2021), (ОП 2018)
Методика соціально-виховної роботи в сучасній школі (ОП 2021), (ОП 2018)
Підприємництво і фінансова грамотність (ОП 2021), (ОП 2018)
Спецкурс з проблем викладання географії в ЗЗСО (новітні технології викладання) (ОП 2021), (ОП 2018)
Вступ до спеціальності (ОП 2021), (ОП 2018)
Педагогіка та майстерність управління освітнім процесом (ОП 2021)
Географічні інформаційні системи та математичні методи обробки даних (ОП 2018)
Основи медичних знань (ОП 2021)
Психологія: загальна, педагогічна та вікова (ОП 2018)
Біогеографія з основами екології (ОП 2018)
Теорія і методологія географічної науки (ОП 2018)
Основи географічного менеджменту і маркетингу (ОП 2018)
Географія ПРП України (ОП 2018)
Тематична картографія (ОП 2018)
Сучасні інформаційні технології в географії (ОП 2018)
Дидактика викладання фізичної географії
Дидактика викладання соціально-економічної географії
Основи реабілітаційної географії
Технології дистанційного навчання та он-лайн сервіси в професійній діяльності вчителя ЗЗСО
Здоров’язбережувальні технології та домедична допомога
Методичні рекомендації до написання курсових робіт (ОП 2021), (ОП 2018)
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних бакалаврських  робіт (ОП 2021)

 

 

Вибіркові компоненти освітньої програми

Фізичне виховання (за видами спорту) (ОП 2021)
Розвиток географічної освіти в Україні (ОП 2021)
Методи та методика економіко-географічних досліджень (ОП 2021)
Основи геохімії (ОП 2018)
Менеджмент природоохоронної діяльності (ОП 2018)
Основи ландшафтної екології (ОП 2018)
Територіальні системи розселення (ОП 2018)
Релігієзнавство (ОП 2018)
Шкільне географічне краєзнавство (ОП 2018)
Економіка та географія природокористування  (ОП 2018)
Географія будівельної індустрії (ОП 2018)
Основи соціальної географії (ОП 2018)
Актуальні питання сучасної економічної географії (ОП 2018)
Географія туризму (ОП 2018)
Регіональна геоморфологія (ОП 2018)
Політична географія і геополітика України (ОП 2018)
Професійна іноземна мова (ОП 2018)
 
Спеціалізовані практики:
 
Професійно зорієнтована та загально-географічна практика (2 семестр) (ОП 2021)
Загально-географічна комплексна практика (4 семестр) (ОП 2018)
Економіко-географічна практика (4 семестр) (ОП 2018)
Метеорологічна практика (4 семестр) (ОП 2018)
Біогеографічна практика (4 семестр) (ОП 2018)
Геоморфологічна практика (4 семестр) (ОП 2018)
Ландшафтознавча практика (4 семестр) (ОП 2018)
 
Педагогічні практики:
Ознайомлювальна педагогічна практика (ОП 2018)
Педагогічна практика (ОП 2018)