Монографії

2022 рік

 1. Пилипчук О., Чубрей О. М.О. Зарудний (1859–1919) – видатний зоолог-орнітолог і мандрівник: монографія / Пилипчук О., Підкошаная О. Київ: Талком, 2022. 199 с.

2021 рік

 1. Yemchuk T., Yachniuk M., Palamaryk M. Social Media Marketing: A Concept and Instruments. Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina Linde, 2nd edition. – Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. S 175 -185.
 2. Руденко В.П., Грек К.В. Професор Мирон Кордуба : українська географічна спадщина. Чернівці : ТОВ Видавництво; Наші книги; 2021. 480 с.  ISBN 978-966-482-057-5

2020 рік

 1. Yemchuk T., Arpul O. Features of formation of competitive advantages of restaurants in the international market. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 3. S 261-269. ISBN 978-954-8590-64-8.
 2. Чубрей О.С. Система підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу : [монографія]. Чернівці: Технодрук, 2020. 376 с.
  ISBN 978-617-7611-64-5

2019 рік

 1. Yemchuk Tetyana. The essence, types, and factors of the formation of competitive  advantages of the enterprinse. Conceptual aspects management of competitivenass the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Brithenko,  in 2 Vol. / Higher school of social and economic Przeworsk: WSSG,2019. – Vol. 2. – P 108-116

2018 рік

 1. Руденко В. П.  Академік Аркадій Жуковський: український географ, картограф, енциклопедист / В. Руденко, А. Пирогівська:  Монографія. – Чернівці: Наші книги, 2018. – 366 с.
 2. Yemchuk T. Substation of the main methods of recovery and Treatment in the Ukranian regions / T. Yemchuk // Management of innovative development the economic entities. Colective monograph/ edited by M.Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol./ Higher School of Social and ecocomic.  – Przeworsk: Nova Sandec, 2018. – Vol. 2. -  S. 66-73.

2017 рік

 1. Цепенда М.М.  Водоресурсний потенціал басейну Середнього Дністра: оцінка величини та господарської освоєності: монографія / М.М. Цепенда. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 228 с.
 2. Руденко В.П. Академік Аркадій Жуковський: український географ, картограф і енциклопедист: Монографія / В.П. Руденко, А.М. Пирогівська. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – 320 с.
 3. Підгiрна В.Н. Організаційно-економічні складові розвитку підприємництва /За ред. Ю.М. Лопатинського; ЧНУ ім. Ю.Федьковича МОН України. – Чернівці: «Місто», 2015. – 232 с. (С.88-104).

2016 рік

 1. Maryna Nakonechna, Konstantyn Nakonechny, Tetiana Solovey Sklad chemiczny i jakosc wod w krasowej  zlewni rzecznej (na przykladzie aglomeracji Prut-Dniestrzanskiej) / M.Nakonechna, K. Nakonechny, T. Solovey // Monografie komitetu gospodarki wodnej polskiej akameii nauk. Warszawa, 2016. – P.265-277.

2015 рік

 1. Руденко В.П.  Сміливий крок / О.М. Маринич: життя у служінні людям: до 95-річчя від дня народження / упорядник В.І. Олещенко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 223-224.
 2. Підгiрна В.Н. Організаційно-економічні складові розвитку підприємництва /За ред. Ю.М. Лопатинського; ЧНУ ім. Ю.Федьковича МОН України. – Чернівці: «Місто», 2015. – 232 с. (С.88-104).

1991-2014 роки

 1. Andrzejewska A.Ochrona i renaturalizacja mokradel Kampinoskiego Parku Narodowego / A. Andryejewska A. M. Domanska,W. Jakubowski, D. Michlska-Hejduk, A.Siwak, B. Olech.
 2. Dembek W. Wspolczesne  naryedyia identyfikacji i ochrony mokrade i muraw w krajobrazie rolniczym / W. Dembek, T. Solovey, A. Gutkowska et al. – Falenty: Wydawnictwo ITP. 2011 – 129 s. 
 3. Geograficzne aspekty rozwoju turystyki (na przykładzie Ukrainz i Polski) / Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): монографія / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, В.М. Андрейчук, О.Д. Король та ін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, Сілезький університет (Польща) (українською та полькою мовами), 2010. – 322 с.
 4. Rudenko V.P. Geografia potenţialului resurelor naturale ale Ucrainei. Teorie si metode. – Suceava: Editura Universitatie “Stefan cel Mare”, 1998. – 258p.
 5. Данілова О.М., Швиденко А.Й. Лицарі українського лісу.Руденко В.П. Природно-рекреаційний рейтинг регіонів України / Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 218-224.
 6. Данілова О.М., Швиденко А.Й. Формування яворових лісостанів. - Чернівці: Рута, 1998. – 68 с.
 7. Йосип Бурка. Основи географії будівельної індустрії України. – Чернівці: Рута, 2001. – 175 с.
 8. Крогулець Е., Соловей Т. Вибрані аспекти прикладної гідрогеології. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2008. – Том І. – 92 с.
 9. Професор Антін Синявський. – Упорядник В.П.Руденко. – Чернівці: Рута, 2003. – 240 с.
 10. Руденко В.П. Географическое разнообразие природно-ресурсного потенцыала регионов Украины: Красноярск: КГТЭИ, 2007. - 168 с.
 11. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – Львів: Світ, 1993. – 240 с.
 12. Руденко В.П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. – К.: ВД „К.-М. Академія”, 1996. – 404 с.
 13. Руденко В.П. Спогад про вчителя / Максим Мартинович Паламарчук: Упоряд Л.Г.Руденко, В.П.Нагірна. - К.: "Академперіодика", 2006. - С. 62-64.
 14. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем.Ч.3. – Чернівці: Рута, 2005. – 248 с.
 15. Руденко В.П., Вацеба В.Я. Природно-ресурсний потенціал середнього Придністров`я / Середнє Придністров`я / За ред. Г.І.Денисика.: Вінниця, ПП "Видавництво"Теза", 2007.-С.165-175.
 16. Руденко В.П., Вацеба В.Я., Соловей Т.В. Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України. – Чернівці: Рута, 2001. – 268 с.
 17. Руденко В.П., Голиков А.П. Природно-ресурсный потенциал / Регионы Украины: поиск стратегии оптимального развития: – Харьков, 1994. – 306с.
 18. Руденко В.П., Горленко И.А., Игнатенко Н.Г., Якушик И.Д. Экономико-географические основы исследования природно-ресурсного потенциала / Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования.– К.: Наук. Думка, 1990. – С.30-37.
 19. Руденко В.П., Игнатенко Н.Г. Природно-ресурсный потенциал территории. Географический анализ и синтез. – Львов: Вища школа,1986. – 164 с.
 20. Руденко В.П., Руденко С.В. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України як основа менеджменту природоохоронної діяльності: Монографія / В.П. Руденко, С.В. Руденко. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. - 248 с.
 21. Руденко В.П., Трофимчук О.М. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем. Ч.2. – К.: УІДНС, 2000. – 186 с.
 22. Руденко В.П., Чернюх О.І. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. – Чернівці: Рута, 2004. – 216 с.
 23. Соловей Т. Пространственный анализ с использованием инструментария геоинформационных систем / Т. Соловей. – Фаленты. – Польша.2012. – 95 с.
 24. Соловей Т.В. Особливості формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт в умовах постгляціальних територій України і Польщі / Т.В. Соловей. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. - 352 с.
 25. СоловейТ., Юзвяк К. Охорона грунтів і вод та протидія деградації їх якості: Монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009.– 104 с.
 26. Трансформації в глобальній економіці та Україна» підрозділ «Систматизація теорій двостороннього співробітництва у форматі визначення національних пріоритетів розвитку // Підгірна В.Н. / за заг. ред.. І.М. Школи та О.В. Бабанської; Черн. торг-економ. інститут КНТЕУ . – Чернівці : Друк АРТ, 2014.