Магістр

Менеджмент туристичної індустрії

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” (магістр), 2017

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” (магістр), 2020

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування (2021)

Освітньо-професійна програма “Менеджмент туристичної індустрії” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування (2022)

Проєкт освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування (2024)

Проєкт Таблиці пропозицій та результатів внесених змін до освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівня вищої освіти (2024)

Становлення та розвиток ОПП "Менеджмент туристичної індустрії"

Галузь знань "Управління та адміністрування" започаткована на географічному факультеті (кафедра економічної географії) Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича 1 вересня 1996 року, коли було прийнято на 1-й курс денної форми навчання 32 студента за спеціальністю "Менеджмент природоохоронної діяльності". Згідно з затвердженим Кабінетом Міністрів України у травні 1997 р. новим Переліком напрямів та спеціальностей "Менеджмент природоохоронної діяльності" трансформувався у "Менеджмент організацій".

Інтенсивне зростання туризму в Україні як однієї з провідних галузей національної економіки потребувало всебічної підготовки фахівців – магістрів-менеджерів нової формації, що забезпечували б розробку та реалізацію загальнодержавних та регіональних програм розвитку та планування рекреаційних територій, збалансування і оптимізацію туристичних потоків та послуг, гармонійне використання, охорону та відтворення туристично-рекреаційного потенціалу держави. Це зумовило різке зростання набору абітурієнтів за вказаною спеціальністю на географічному факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича, що, в свою чергу, спричинило започаткування  у межах вказаної спеціальності трьох спеціалізацій: "Менеджмент природоохоронної діяльності (з 1998 р.), "Менеджмент туристичної індустрії" (з 2001 р.) та "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу" (з 2003 р.). Підготовку фахівців за першими двома спеціалізація ми здійснює кафедра економічної географії та екологічного менеджменту (завідувач – професор Руденко В.П.), за третьою – (нововідкрита з 2003 р.) кафедра географії та менеджменту туризму (завідувач – професор Жук М.В.).

Таким чином, започаткована з  2001 р. спеціалізація – нині освітня програма – "Менеджмент туристичної індустрії" у 2005-2006 навчальному році мала перший випуск магістрів.

З цього часу і до 2021-2022 навчального року магістрами-менеджерами туристичної діяльності стали близько 180 випускників географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича по денній і заочній формі навчання.

Основою освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" ЧНУ ім. Ю.Федьковича є результати комплексних робіт колективу кафедри економічної географії та екологічного менеджменту з вартісної оцінки природно-ресурсного, зокрема природно-рекреаційного потенціалу України у розрізі Автономної Республіки Крим, адміністративних областей та всіх адміністративних районів держави, які за рекомендацією Адміністрації Президента України були розіслані в 505 районів та областей країни "для використання у практичній роботі обласними і районними державними адміністраціями".

Творча освітньо-наукова співпраця викладачів і студентів – магістрів-менеджерів географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича має чимало результативних прикладів. Так, зокрема студенти – менеджери географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад з дисципліни та напрямків "Економіка природокористування", "Туризм"; Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; регіональних турів Всеукраїнського конкурсу робіт молодих економістів; Всеукраїнських наукових конференцій студентів та аспірантів "Екологічні проблеми регіонів України".  Йдеться про Токмакову Олену, Кирпушка Віталія, Даналакі Наталію, Козій Людмилу, Яценко Марину, Кібич Анну, Здреник Наталію, Погинайко Інну, Семенюк Аліну та ін.

Випускники – магістри-менеджери географічного факультету – Ячнюк М., Наконечний К., Цепенда М., Іванунік В., Токмакова О., Григор’єва Г., Брик С., Грицку-Андрієш Ю., Паламарюк М., Руденко С., Скутар Т., Єремія Г., Ячнюк М., Джаман Я. захистили кандидатські дисертації. З чотирнадцяти успішно захищених дисертацій – 3/5 присвячені власне проблемам природно-ресурсного, зокрема, туристичного менеджменту.

Одним з найважливіших результатів наукової діяльності кафедри у сфері менеджменту туристичної індустрії стала реалізація міжнародних грантових проектів. Так, зокрема, у 2006-2007 рр. та 2008-2009 рр. Руденко В.П., Бучко Ж.І., Король О.Д. спільно з науковцями Університету Павла Йозефа Шафарика виконували два спільних українсько-словацьких проекти з оцінки ресурсного та естетичного потенціалів розвитку екологічного туризму в Карпатському регіоні (наукові керівники: Руденко В.П. – від України та Хохмут З. – від Словаччини). 16 травня 2009 року С.В.Мельничуком – ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича була підписана угода щодо розробки проекту "Історико-етнографічна спадщина – складова сталого розвитку туризму на Буковині" (HERITAGE) MIS-ETC Code 829. Проєкт тривалістю 24 місяці реалізовувся за спільною операційною програмою Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007-2013 р.р. завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу. Бюджет проекту – 1, 47 млн. євро, у тому числі ЧЕНУ ім. Ю.Федьковича – 0,93 млн.євро. У ЧНУ ім. Ю.Федьковича реалізація угоди розпочалася з липня 2012 р. Головною метою і результатом проекту стали збереження та розвиток історико-культурної  спадщини Чернівецької області та Сучавського повіту. З 2017 до 2023 року триває впровадження результатів виконання робіт у практику туристичного менеджменту Чернівецької області та Сучавського повіту, що відбувається під наглядом BRCT – Регіонального офісу транскордонної кооперації (Сучава, Румунія – Україна).

Географічний факультет як і ЧНУ ім. Ю.Федьковича загалом, по-праву, гордиться своїми відомими випускниками – магістрами-менеджерами, що своєю щоденною напруженою працею досягають професійних вершин. Подальший розвиток освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" у ЧНУ ім. Ю.Федьковича сприятиме поступальному, збалансованому розвитку менеджменту загалом та менеджменту туристичної індустрії, зокрема, як освітньої, наукової та прикладної галузі  суспільної діяльності.

Перегляд та зміни в ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Зміни, що розпочалися в системі вищої освіти у зв’язку із прийняттям Закону України "Про вищу освіту"  (2014 р. № 37-38)  актуалізували перехід  до підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми чи науковими програмами (Ч.1, статті 5), реалізація яких стала можливою в межах ліцензованої спеціальності (Ч.2 статті 32). Це створило передумови для трансформації спеціалізації "Менеджмент туристичної індустрії" в окрему освітньо-професійну програму в межах спеціальності 073 "Менеджмент" акредитованої до 1 липня 2023 року (сертифікат про акредитацію МОН України, НД № 2588488, від 31 липня 2017 р.). ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" другого (магістерського) рівня  була затверджена Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича  (протоколом №6 від 6 06.2017 р.) та введена в дію з 01.09.2017 р.

У зв’язку із введенням в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОНу № 959 від 10.07.2010 р).в ОПП були внесені зміни, обговорення та затвердження яких відбулось на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (протокол № 12 від 19.05.2020 року).

Запропоновані зміни були схвалені Вченою радою географічного факультету (протокол №10 від 25.05.2020 року) та затверджені Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 6 від 30.06.2020 року), а сама оновлена освітня програма була введена в дію з 1 вересня 2020 року наказом №181 від 1 липня 2020 року. Відповідно до неї введено навчальний та робочий плани на 2020-2021 н.р. 

З метою вдосконалення змісту та надання унікальності ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" другого (магістерського) рівня у 2021 році проєктною групою було ініційовано її перегляд (протокол №1 від 26.02.2021 року), відповідно було оголошено відкритий розгляд освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівня вищої освіти з 04 березня 2021 року. Впродовж місяця відбувались зустрічі зі здобувачами вищої освіти, роботодавцями та академічною спільнотою, залученою до реалізації освітньої програми. Зокрема, 4.03.2021 відбулось розширене засідання проєктної групи, де було запропоновано та обговорено низку пропозицій (протокол №2 від 4.03.2021 року).

Також, під час розгляду ОП надійшли листи із пропозиціями від помічника голови Чернівецької обласної ради Брижака П.М. та депутата Чернівецької міської ради Руденка С.В.

7 квітня 2021 року відбулося підсумкове обговорення освітньої ОП "Менеджмент туристичної індустрії" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Обґрунтування внесення змін за результатами обговорення подані у таблиці пропозицій, а проєкт нової редакції освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" було висвітлено для розгляду.

Внесені зміни  були розглянуті та затверджені: на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту (протокол №10 від 06.04.2021 року),  засіданні навчально-методичної ради географічного факультету (протокол №8 від 20.04.2021 року), засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол №12 від 21.04.2021 року),  Вченій Раді ЧНУ (протокол № 6 від 31.05.2021 року). Оновлена освітня програма була введена в дію наказом №243 від 29 червня 2021 року з 1 вересня 2021 р., відповідно до неї введено навчальний та робочі навчальні плани.

16 лютого 2022 року було ініційовано перегляд освітньої програми "Менеджмент туристичної індустрії" (магістерського) рівня вищої освіти. Проте, у зв’язку з введенням військового стану з 24 лютого 2022 року на підставі указу № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" термін перегляду освітньої програми було продовжено і 5 квітня 2022 року відбулося підсумкове обговорення освітньої програми. Запропоновані зміни та проєкт нової редакції ОП "Менеджмент туристичної індустрії" були публічно обговорені на розширеному засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту за безпосередньої участі членів проєктної групи та стейкхолдерів (протокол № 11 від 5 квітня 2022 року). В результаті обговорення пропозицій проєктною групою було внесено відповідні зміни до освітньої програми, подані у таблиці пропозицій, а проєкт нової редакції освітньо-професійної програми "Менеджмент туристичної індустрії" було висвітлено для розгляду.

Пропоновані зміни були затверджені на засіданні навчально-методичної ради географічного факультету (протокол №8 від 19 квітня 2022 року), засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол №10 від 27.04.2022 року).

Оновлена освітньо-професійна програма "Менеджмент туристичної індустрії"  була затверджена Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №6 від 26 травня 2022 року)  та введена в дію наказом №173 від 7 червня 2022 року. Відповідно до неї введено в дію навчальний та робочий навчальні плани на 2022-2023 рр.

Освітньо-професійну програму "Менеджмент туристичної індустрії" в оновленій редакції впроваджено в навчальний процес з 1 вересня 2022 року.

Із оновленою освітньою програмою можна ознайомитися на сайті факультету  та кафедри.

Окрім пропозицій членів групи забезпечення, до проектної групи на чолі із гарантом надійшли рецензії та звернення:

  1. Рецензія від заступника директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків  Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, д.е.н. проф. Кифяка В.Ф.
  2. Рецензія від заступника директора Департаменту - начальника управління з питань місцевою самоврядування та розвитку туризму Департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОДА Христини Марчук.
  3. Відгук завідувача кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.геогр.н., проф. Ольги Любіцевої.

Листи від представників органів місцевої влади:

  1. Помічника голови Чернівецької обласної ради Брижака П.М.
  2. Депутата Чернівецької міської ради Руденка С.В.