Кафедральні теми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНА КАРТКА

Науково-дослідної роботи кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

Дослідження процесів еволюції наукових ідей та напрямів Чернівецької географічної школи

Науковий керівник     д.геогр.н., проф. В.П.Руденко

Термін виконання роботи 01.01.2006 – 31.12.2010 р.
Мета роботи – виявити концептуальні засади та закономірності становлення і розвитку наукової думки Чернівецької географічної школи
Короткий зміст і очікувані результати Передбачається виявити тенденції і логіку розвитку географії, дослідити процеси її диференціації та інтеграції, вивчити історію її фундаментальних ідей і теорій, наукових напрямів, що сформувалися впродовж історичних епох у чернівецькому регіоні і які в кінцевому підсумку призвели до становлення та розвитку Чернівецької географічної школи. Проводиться періодизація розвитку географічних наук, характеризуються етапи їх становлення, структурні особливості географії, еволюція ідей, методів, парадигм і концепцій. Досліджується наукова діяльність провідних вчених у галузі географії та їхній внесок у розвиток науки, робиться наголос на відновлення українських пріоритетів, відродження забутих імен Чернівецької географічної школи.

 

                                                                                         КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

1. Виявлення тенденцій і логіки розвитку географії у Чернівецькому регіоні 01.01.2006 – 31.12.2006 р. Узагальнення та формування основних наукових географічних напрямків у Чернівецькому регіоні

 1. Періодизація розвитку географічних наук у Чернівецькому регіоні 01.01.2007 – 31.12.2007 р. Характеристика періодів та етапів розвитку географічної науки
 2. Дослідження еволюції ідей, методів, парадигм і концепцій Чернівецької географічної школи 01.01.2008 -31.12.2008 р. Визначення основних ідей, методів, парадигм та концепцій Чернівецької географічної школи
 3. Дослідження наукової діяльності провідних вчених у галузі географії та їхнього внеску у розвиток Чернівецької географічної школи 01.01.2009 – 31.12.2009 р. Оцінка внеску провідних вчених у розвиток Чернівецької географічної школи
 4. Історія становлення та розвитку важливіших проблем та напрямів у Чернівецькій географічній школі 01.01.2010 – 31.12.1210 р. Аналіз історії розвитку основних наукових напрямів у Чернівецькій географічній школіНауковий керівник__________________проф.Руденко В.П.
  Рішення наукової ради _географічного___________факультету
  від „21” грудня 2005 р., протокол № 5
  Голова наукової ради ___________ проф.Руденко В.П.

                                                                                                                    ПЛАН

виконання етапу НДР (назва кафедральної НДР): Дослідження процесів еволюції наукових ідей та напрямів Чернівецької географічної школи
Назва етапу: Формування інформаційної бази дослідження розвитку географічних ідей у Чернівецькому географічному регіоні
Кафедра, науковий підрозділ, виконуючий роботу: кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Науковий керівник: д.геогр.н., проф. В.П.Руденко
Термін виконання: 01.01.2007 – 31.12.2007р.
Підетапи роботи
Дата виконання: 01.01.2007 – 31.12.2007 р.
Збір та опрацювання літературних, фондових, архівних, картографічних джерел про розвиток географічних ідей у Чернівецькому географічному регіоні в австро-угорський період (1875-1918 рр.)

Виконавці:Руденко В.П., Вацеба В.Я., Бурка В.Й., Данілова О.М., Чубрей О.С.

Результати: Фонд архівних, картографічних джерел про розвиток географічних ідей у Чернівецькому географічному регіоні в австро-угорський період (1875-1918 рр.)

Дата виконання: 01.01.2007 – 31.12.2007 р.
Збір та опрацювання літературних, фондових, архівних, картографічних джерел про розвиток географічних ідей у Чернівецькому географічному регіоні за часів розвитку Чернівецького краю у складі королівської Румунії

Виконавці: Руденко В.П., Грицку В.С., Гостюк М.Т.,
Результати: Фонд архівних, картографічних джерел про розвиток географічних ідей у Чернівецькому географічному регіоні за часів розвитку Чернівецького краю у складі королівської Румунії

Дата виконання: 01.01.2007 – 31.12.2007 р.
Збір та опрацювання літературних, фондових, архівних, картографічних джерел про розвиток географічних ідей у Чернівецькому географічному регіоні за часів розвитку Чернівецького краю в радянський період (1940-1991 рр.) Руденко В.П.,
Виконавці: Бурка Й.А., Кібич І.В., Ячнюк М.О.

Результати: Фонд архівних, картографічних джерел про розвиток географічних ідей у Чернівецькому географічному регіоні за часів розвитку Чернівецького краю в радянський період (1940-1991 рр.)

Дата виконання:01.01.2007 – 31.12.2007 р.
Збір та опрацювання літературних, фондових, архівних, картографічних джерел про розвиток географічних ідей у Чернівецькому географічному регіоні за часів незалежної України (з 24.08.91 р. до нинішнього часу)

Виконавці: Руденко В.П., Чубрей О.С., Цепенда М.В., Бурка В.Й., Ячнюк М.О., Бурка Й.А.

Результати: Фонд архівних, картографічних джерел про розвиток географічних ідей у Чернівецькому географічному регіоні за часів незалежної України (з 24.08.91 р. до нинішнього часу)

Зав. кафедрою В.П. Руденко

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Науково-дослідної роботи на 2008 р. кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

по темі Дослідження процесів еволюції наукових ідей та напрямів Чернівецької географічної школи

Назва етапу   Аналіз та оцінка основних методичних підходів у географії в Чернівецькій географічній школі

1. Економіко-географічний та загальногеографічний аналіз основних наукових парадигм та концепцій Чернівецької гео-графічної школи
Руденко В.П., Ячнюк М.О., Цепенда М.В., Цепенда М.М., Григор’єва Г.В. 1.01.08 – 31.03.08 р.

 1. Оцінка розвитку основних методичних підходів у географії у Чернівецькій географічній школі
  Бурка Й.А., Бурка В.Й., Кібич І.В., Халявчук О.І., Гостюк М.Т., Вацеба В.Я.,Олексійчук Т.В., Муха К.П., Рибчук Є.О., Кишканик О.В. 1.04.08 – 30.07.08 р.
 2. Еволюція розвитку педагогічної географічної освіти у Чернівецькій географічній школі
  Грицку В.С., Чубрей О.С., Данілова О.М., Вацеба В.Я., Ячнюк М.О., Паламарюк М.Ю., Рибак І.П., Лапушняк М.Д., Брижак П.М. 1.07.08 – 30.09.08 р.
 3. Становлення та розвиток організаційної структури Чернівецької географічної школи
  Руденко В.П., Ячнюк М.О., Цепенда М.М., Григор’єва Г.В. 1.10.08 – 31.12.08 р.Науковий керівник проф. Руденко В.П.

   

  Рішення вченої ради географічного факультету від «19» грудня 2007 р., протокол № 5.

  Голова вченої ради _______________ проф. Руденко В.П.

 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА

 

УДК:911.3:332.152(477.85)                                                            «Затверджую»

Проректор з наукової роботи

_____________ О.Г. Ушенко

«______» __________ 2010 р.

 

ТЕМАТИЧНА КАРТКА

 

Назва науково-дослідної роботи Суспільно-географічні засади територіальної організації основних природно-ресурсних комплексів Чернівецької області (2011-2015 рр.)

Кафедра, науковий підрозділ, виконуючий роботу Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Науковий керівник д.геогр.н., проф. В.П. Руденко

Термін виконання роботи  01.01.2011 – 31.12.2015

Мета роботи – обґрунтувати суспільно-географічні основи дослідження, виявити трансформаційні зміни та запропонувати основні напрями удосконалення територіальної організації основних природно-ресурсних комплексів Чернівецької області.

Короткий зміст і очікувані результати Передбачається: розробити концептуальні основи дослідження територіальної організації природно-ресурсних комплексів (ПРК); виявити трансформацію територіальної структури ПРК Чернівецької області: ретроспективу і сучасні реалії; оцінити вплив ринкових перетворень на територіальну структуру основних природно-ресурсних комплексів; прослідкувати територіальні відмінності природно-ресурсних процесів та їх вплив на системи розселення Чернівецької області; дослідити принципи і напрями удосконалення територіальної організації природно-ресурсних комплексів Чернівецької області. Результатами дослідження стануть: суспільно-географічні основи дослідження змін в основних природно-ресурсних галузях господарства Чернівецької області; оцінка впливу природно-ресурсних процесів на територіальну організацію виробництва і розселення населення Чернівецької області; основні напрями удосконалення територіальної структури основних природно-ресурсних галузей господарства Чернівецької області.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 

№ п/п Зміст етапу Термін виконання

 

(рік, квартал)

Очікувані результати
1. Концептуальні основи дослідження територіальної організації природно-ресурсних комплексів (ПРК). 01.01.2011-

 

31.12.2011 р.

Сутність територіальної організації природно-ресурсних комплексів, методика їх суспільно-географічного аналізу та синтезу.
2. Трансформація територіальної структури ПРК Чернівецької області: ретроспектива і сучасні реалії. 01.01.2012-

 

31.12.2012 р.

Суспільно-географічні основи дослідження змін в основних природно-ресурсних галузях господарства Чернівецької області.
3. Вплив ринкових перетворень на територіальну структуру основних природно-ресурсних комплексів Чернівецької області. 01.01.2013-

 

31.12.2013 р.

Зміни у природно-ресурсній господарській діяльності та їх вплив на територіальну організацію виробництва і розселення населення Чернівецької області.
 4. Територіальні відмінності природно-ресурсних процесів та їх вплив на системи розселення Чернівецької області. 01.01.2014-

 

31.12.2014 р.

Вплив природно-ресурсних процесів на розселення сільського та міського населення Чернівецької області.
5. Принципи і напрями удосконалення територіальної організації природно-ресурсних комплексів Чернівецької області. 01.01.2015-

 

31.12.2015 р.

Основні напрями удосконалення територіальної структури основних природно-ресурсних галузей господарства Чернівецької області. Науковий звіт.

 Науковий керівник       проф. Руденко В.П.                                                                            _________________

Підпис

Рішення наукової ради        географічного                      факультету

від «17» листопада 2010 р. протокол № 5

Голова наукової ради ________     

Підпис